Skip to main content
giới thiệu TAND Tỉnh Bạc liêu

giới thiệu TAND Tỉnh Bạc liêu

img

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa IX, ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Bạc Liêu được tái lập từ việc chia tách tỉnh Minh Hải; Thực hiện Quyết định số 1039/QĐ-QLTA ngày 16/12/1996 của Bộ trưởng Bộ tư pháp về việc thành lập TAND tỉnh Bạc Liêu. Thời gian đầu mới thành lập, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là lực lượng Thẩm phán và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn rất thiếu thốn. Song, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bạc Liêu, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ tư pháp cộng với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã và đang xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Từ chỗ chỉ có 18 cán bộ với 04 Tòa án nhân dân cấp huyện, gồm: TAND thị xã Bạc Liêu, TAND huyện Vĩnh Lợi,TAND huyện Hòa Bình, TAND huyện Giá Rai và TAND huyện Hồng Dân, đến nay Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu có 152 cán bộ, 05 Toà chuyên trách, 03 Phòng và 07 Toà án nhân dân cấp huyện, có 60 Thẩm phán ( 01 cao cấp, 28 trung cấp, 31 sơ cấp) 109 Thư ký và Thẩm tra viên, 02 chức danh khác.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Thẩm phán, Thư ký của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu ngày càng trưởng thành, vững vàng về bản lĩnh chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao, sự hỗ trợ chân tình của các cơ quan, ban, ngành các cấp, đến nay cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Nhiều trụ sở của Toà án cấp huyện được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới.

Ngày 24 tháng 11 năm 2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Đây là một trong những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

img


cdscv