Skip to main content

Mẫu số 01

Tên đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 20...

Họ và tên: .............................................................................................................................

Chức vụ, chức danh: .............................................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

Ngạch công chức: ...............................  Bậc: ..........................  Hệ số lương: .......................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

.............................................................................................................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

.............................................................................................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

.............................................................................................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................................................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

.............................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

.............................................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

.............................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

.............................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

.............................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.............................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.............................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày....tháng....năm 20...
Lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý, phụ trách
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. Ý KIẾN CỦA PHÓ CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO PHỤ TRÁCH (đối với Thủ trưởng các đơn vị Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20...
Phó Chánh án
(ký tên, ghi rõ họ tên)

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.............................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức: (Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

.............................................................................................................................................

 

 

Ngày ... tháng ... năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu)

File toàn văn Mẫu đánh giá, xếp loại công chức

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 mẫu 03 đánh giá người lao động.docx Tải về
2 mẫu 4 tổng hợp kết quả đánh giá công chức.docx Tải về
Lượt xem: 25
cdscv