Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

18.035

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1.530

Hình sự

6.209

Dân sự

8.957

Hôn nhân và gia đình

195

Kinh doanh thương mại

68

Hành chính

25

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.051

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv